2. Výborová schůze KCHRR

15.01.2024

Milí členové a přátelé KCHRR, 
rádi bychom vás informovali, že v neděli 14.1.2024 se uskutečnila 2. schůze nového Výboru klubu.
Této schůze se zúčastnil celý nový Výbor a schůze proběhla ve formě on-line setkání.

V rámci Členské schůze jsme se zavázali k otevřené komunikaci o dění v klubu a proto bychom vás rádi seznámili s hlavními body a rozhodnutími, které jsme v rámci této schůze udělali.

  • Žádosti zájemců o členství, kteří nebyli schváleni bývalým Výborem klubu budou projednány až po předání veškeré agendy. K předání agendy dojde v neděli 21.1.2023. Všichni zájemci budou následně informování matrikářem klubu o výsledku jednání.

  • Výbor klubu schválil jako matrikáře klubu předsedkyni Kontrolní komise Barboru Krupičkovou, která nejen, že bude odpovědná za celou agendu přijímání nových členů, ale za celou agendu členské základy. Předání této agendy na předsedkyni KK vnímáme i jako další znak transparentnosti, protože Výbor klubu bude neustále kontrolován KK zda postupuje v přijímání členů správně a férově.

  • Výbor klubu schválil "Memorandum o pravidlech správy členské základny", které upravuje primárně proces přijímání nových členů a práce se stávajícími členy, kteří ve stanoveném termínu neuhradí členský příspěvek. Toto memorandum neznamená úpravu vnitřních řádů a stanov klubu, ale jedná se o závazek Výboru klubu jak a v jakých termínech bude konat jednotlivé kroky. Tato pravidla budou zveřejněna v samostatné zprávě v následujících dnech.

  • Výbor klubu vzal na vědomí aktuální stav předávání agendy mezi původním Výborem klubu a novým Výborem s tím, že datem pro předání veškeré agendy a zahájení změn v rejstřících a na ČMKU je 21.1.2024

  • Výbor klubu pověřil Předsedu klubu, aby zahájil jednání vedoucí k úpravám Stanov klubu, primárně změna adresy klubu, upřesnění některých bodů Stanov a návrh na doplnění o nové body. Po přípravě tohoto návrhu je Předseda klubu pověřen předložit Výboru klubu návrh právní kanceláře, která bude tyto body zapracovávat do Stanov a následně svolat Členskou schůzi, které budou tyto změny předloženy ke schválení.

  • Výbor klubu přijal zprávu Hlavního poradce chovu o aktuálním stavu poradců chovu a diskutoval návrhy na změny v Chovatelské komisi. Jelikož se tyto body týkají konkrétních poradců chovu a případně dalších lidí, bude tyto závěry diskutovat Hlavní poradce nejdříve s konkrétními lidmi a následně bude Výbor klubu o uspořádání Chovatelské komise informovat.

  • Výbor klubu pověřil Hlavního poradce chovu přípravou "Memoranda Hlavního poradce chovu", které bude upravovat pravidla pro příjem a práci Poradce chovu a také pravidla pro členy klubu v rámci agendy přidělování Poradce chovu a jeho možných změn.

  • Výbor klubu schválil snížení platby za cestovné pro Poradce chovu z 10 Kč na 8 Kč v souladu s cestovným, které je platné například dle řádů ČMKU pro delegování rozhodčích.

  • Výbor klubu pověřil Jednatele klubu poptávkou služeb, které by zastřešili modernizaci WEBových stránek, vytvoření a správou identity klubu na sociálních sítích. Výsledek těchto jednání bude diskutován na další schůzi Výboru.

Další schůze Výboru klubu je plánována na konec ledna.
Děkujeme za vaši přízeň, Vaše KCHRR

Martin Samek - předseda
Kateřina Häringová - místopředsedkyně
Marián Budzel - jednatel
Aneta Samková - hlavní poradkyně chovu