Krycí list a jeho vystavení

Krycí list je dokladem o schváleném a uskutečněném krytí. Tvoří společně s přihláškou základní dokumentaci k zápisu štěňat. 

Krycí list vystavuje na základě písemné žádosti hlavní poradce chovu do 14-ti dnů ve třech vyhotoveních - dvě vyhotovení zasílá chovateli, jedno si ponechává hlavní poradce chovu. 


1) vyplňte žádost o krycí list a zašlete na adresu hlavního poradce chovu

Štusáková Šárka
Rybník 76
560 02 Česká Třebová  


2)
poplatek za krycí list, tj. člen 600,- / nečlen 1200,- je splatný do 5 pracovních dní od data vystavení


Výši poplatku schvaluje členská schůze. 

V krycím listu jsou uvedeny základní údaje o feně a 1 - 3 krycích psech.
Krycí psi si navrhuje majitel feny sám nebo požádá o doporučení hlavního poradce chovu. 

Krycí list se vystavuje i v případě, že fena i krycí pes jsou téhož majitele. V případě zahraničního krytí zašle majitel feny spolu se žádostí i kopii rodokmenu a bonitační kartu krycího psa. 

Je-li krycí pes registrován v zahraniční plemenné knize, musí splňovat podmínky chovnosti KCHRR.
Za tuto skutečnost zodpovídá majitel feny.

Platnost krycího listu je 6 měsíců od data jeho vystavení.
V případě omezení či zákazu chovu pozbývá krycí list platnosti ihned.