Řád pro udělování titulu "ČESKÝ GRANDŠAMPION" 2. vydání
zdroj: www.cmku.cz 

1) Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy nebo Šampion ČMKU. 

2) Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů/vítězů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU. Čekatelství r. CAC nelze pro přiznání titulu GRAND CHAMPION použít a to ani v případě, kdy pes s CAC titul GRAND CHAMPION již přiznaný má. 

3) Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími. 

4) Získání čekatelství potvrdí rozhodčí ve výstavním posudku nebo pořadatel výstavy v jiné formě dokladu o výsledcích výstavy 

5) Minimálně jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových. 

6) Titul ČESKÝ GRAND ŠAMPION uděluje ČMKU na základě výstavních posudků nebo jiné formy dokladů o výsledcích výstav předložených majitelem psa/feny. kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa/feny) a žádosti majitele psa. Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. 

Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020